| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

Опште информације можете наћи на линку https://www.mfa.gov.rs/gradjani/usluge/putne-isprave

ИЗДАВАЊЕ НОВОГ ПАСОША

Захтев за израду новог пасоша мора се предати лично у Конзуларном одељењу Амбасаде.

Потребна документа:

• Постојећи биометријски пасош (уколико лице поседује неки од старих пасоша СФРЈ/СРЈ/Србије и Црне Горе неопходна је и изјава два сведока, чланова породице, о идентитету, која се не наплаћује), уколико се пасош први пут издаје, потребно је приложити важећи идентификациони документ Републике Србије
• Доказ о регулисаном боравку у Републици Италији - такозвани permesso di soggiorno или carta d’identità (обавезно за лица којима је пасош издала Координациона управа)
• У случају губитка пасоша потребо је донети пријаву о губитка путне исправе ("Denuncia"), издату од стране италијанске полиције и важећи идентификациони документ

- Законски рок за израду пасоша је 60 дана 
- При уручењу новог пасоша, потребно је лично донети стари пасош који се поништава и враћа странки
- Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. Подносилац захтева овлашћење даје и оверава у Амбасади приликом предаје захтева за пасош или у случају да се потреба за уручењем пасоша преко пуномоћника појави касније, подносилац захтева пуномоћје за подизање пасоша даје и оверава пред нотаром.
- Листа урађених пасоша спремних за уручење, као и оних за које је потребна допуна, налази се на сајту Амбасаде овде

ИЗДАВАЊЕ ПАСОША ЗА МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ

За подношење захтева за израду пасоша за малолетно лице, неопходно је лично присуство малолетног лица и оба родитеља (или законом одређеног стараоца у случају одузимања родитељског права, у ком случају је потребно донети оригинал одлуке суда).

Потребна документа:
• Постојећи биометријски пасош малолетног лица. Уколико је стари пасош изгубљен потребно је доставити пријаву о губитку путне исправе ("Denuncia") издату од стране италијанске полиције
• важећи идентификациони документ оба родитеља (пасош или лична карта)
• доказ о регулисаном боравку у Италији за родитеље, такозвани пермессо ди соггиорно или царта д’идентитà
• Уколико само један родитељ подноси захтев за израду пасоша за малолетно лице, неопходно је да приложи сагласност другог родитеља оверену у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије или код надлежног органа (нотара)
• Уколико само један родитељ врши самостално родитељско право, потребно је да приложи оригинал пресуде суда из Републике Србије или оригинал пресуде суда из Републике Италије уколико нема пријављено пребивалиште у Србији. Уколико има пријављено пребивалиште у Србији потребно је да приложи одлуку суда у Србији о признавању стране односно италијанске судске пресуде.
• Уколико је један од родитеља недоступан/није познато где се налази потребно је приложити доказ о постојању правне и физичке спречености тог родитеља да врши родитељско право.

-  Малолетно лице, без обзира на старост, добија сопствени пасош и не може се уписати у пасош родитеља.
-  Захтев за биометријски пасош за децу рођену у иностранству не можете предати док се не изврши пријава рођења, односно док се чињеница рођења не упише у матичне књиге код надлежне матичне службе у Републици Србији.
- За подизања пасоша неопходно је присуство једног од родитеља и детета, уколико је старије од 12 година. Потребно је донети дететов претходни пасош, као и идентификациони документ (пасош или личну карту) за родитеља.
       
ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА

Путни лист је једнократна путна исправа коју издаје Амбасада у случају губитка, крађе или оштећења пасоша, а служи искључиво за повратак у Републику Србију најкраћим путем.

Захтев за издавање путног листа мора се предати лично у Амбасади.

Потребна документа:
• Доказ о идентитету – важећи идентификациони документ
• Пријава о губитку путне исправе издата од стране италијанске полиције ("Denuncia")
• Изјава о околностима под којима је пасош изгубљен (добија се у Амбасади)
• Попуњен образац захтева за издавање путног листа (добија се у Амбасади)
• Две фотографије величине 3,5 са 4,5 центиметара
• Уколико лице не поседује ни један идентификациони документ, идентитет се утврђујем путем изјаве два сведока, родитеља или других сродника, који морају имати важећи биометријски идентификациони документ Републике Србије и подаци о подносиоцу захтева се прослеђују на проверу Министарству унутрашњих послова Србије
•  Приликом подношења захтева за издавање путног листа за малолетно лице, обавезно је  присуство оба родитеља са важећим идентификационим документом
• Уколико само један родитељ подноси захтев за издавање путног листа за малолетно лице, неопходно је да приложи сагласност другог родитеља оверену у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије или код надлежног органа
• Уколико само један родитељ врши самостално родитељско право, потребно је да приложи оригинал пресуду суда из Републике Србије или оригинал пресуде суда из Републике Италије уколико нема пријављено пребивалиште у Србији, а уколико има пребивалиште у Србији одлуку суда у Србији о признавању стране судске пресуде односно те италијанске пресуде

 ПРИЈАВА ГУБИТКА ПУТНЕ ИСПРАВЕ

У случају губитка путне исправе у иностранству неопходно је да лице БЕЗ ОДЛАГАЊА пријави нестанак најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, у складу са чланом 42 став 2 Закона о путним исправама („Сл. Гласник РС“, број 90/07, 81/19). Надлежни орган за издавање путне исправе ће исту решењем прогласити неважећом, у складу са чланом 43 став 1 Закона о путним исправама.

Указујемо на важност поступања у складу са законским одредбама, јер нестали пасош може бити предмет злоупотребе у периоду од губитка/крађе до момента оглашавања истог неважећим.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПАСОШИ СПРЕМНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ONLINE ЗАКАЗИВАЊE, Consent ID
Финансијски водич за повратнике
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Путовања у Р. Србију и иностранство - визни режим
Царина
Држављанство
Статусна питања и матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Формулари