| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

 ДРЖАВЉАНСТВО - ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА ПОРЕКЛОМ

Ако су вам родитељи или један од родитеља у тренутку рођења били држављани Републике Србије, пунолетни сте, али нисте старији од 23 године, а као дете сте остали без држављанства и/или нисте били пријављени, захтев можете поднети у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

За стицање држављанства пореклом потребна су следећа документа

• Попуњен образац захтева за пријем у држављанство Републике Србије (добија се у Амбасади)
• Оригинал извода из матичне књиге рођених стране земље, односно Републике Италије, на међународном обрасцу тзв. Modulo internazionale
• Важећи идентификациони документ ради потврде идентитета. Уколико лице не поседује важећи идентификациони документ, идентитет се потврђује на основу изјаве родитеља. Уколико родитељи нису живи на основу изјаве сродника или другог лица које је држављанин Републике Србије и поседује важећи идентификациони документ
• Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству родитеља који је држављанин Републике Србије (прибавља Амбасада по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама)

СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА ПРИЈЕМОМ

Уколико сте припадник српског народа и немате пребивалиште на територији Републике Србије, имате право да, у складу са чланом 23 став 2 Закона о држављанству, будете примљени у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства. За подношење захтева за пријем у држављанство потребно је да сте навршили 18 година живота, да вам није одузета пословна способност и да приложите следећа документа:

• Попуњен образац захтева за пријем у држављанство Републике Србије (добија се у Амбасади)
• Потврду да нисте уписани у књиге држављана Републике Србије
• Изјаву да Републику Србију сматрате својом државом (добија се у Амбасади)
• Извод из матичне књиге рођених. Ако нисте рођени на територији Републике Србије инострани извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу, по Бечкој конвенцији
• Важећи идентификациони документ ради потврде идентитета
• извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству родитеља који је држављанин Републике Србије (прибавља Амбасада по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама)
• Пожељно је приложити на увид и пасош или личну карту (оригинал или копију) Републике Србије родитеља

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО ПО ДРУГИМ ОСНОВИМА, ПРЕСТАНАК, ОТПУСТ ИЛИ ОДРИЦАЊЕ ОД ДРЖАВЉАНСТВА 

Детаљније информације можете наћи на линку: https://www.mfa.gov.rs/gradjani/usluge/drzavljanstvo  или се обратити  Амбасади Републике Србије у Риму, телефонским путем радним данима у периоду од 14:30 до 16:00 часова или путем мејла: konzularno.rim@mfa.rs

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

Према члану 44. Закона, за лице које је стекло држављанство Републике Србије а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Републике Србије вођене по досадашњим прописима, министарство надлежно за унутрашње послове утврдиће држављанство тог лица на његов захтев, односно на захтев надлежног органа који води поступак у вези са остваривањем права лица или по службеној дужности.

О утврђивању држављанства Републике Србије министарство надлежно за унутрашње послове доноси решење. Лице за које је утврђено држављанство Републике Србије уписује се у евиденцију држављана Републике Србије која се води по одредбама овог закона.

Уз захтев за утврђивање подносилац прилаже:

• Доказ да није уписан у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије (по месту рођења подносиоца захтева, односно месту рођења или пребивалишта његових родитеља)
• Извод из матичне књиге рођених
• Уверење о држављанству за родитеље које садржи клаузулу о основу и датуму уписа у евиденцију држављана Републике Србије које се издаје на основу евиденције која је вођена према ранијим законима;
• Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
• Документ којим доказује претпоставку држављанства (пасош, војна књижица, итд)
• Доказ о уплаћеној такси
 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПАСОШИ СПРЕМНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ONLINE ЗАКАЗИВАЊE, Consent ID
Финансијски водич за повратнике
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Путовања у Р. Србију и иностранство - визни режим
Царина
Држављанство
Статусна питања и матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Формулари