| |     latinica | english  
Насловна
Статусна питања и матичне књиге

СТАТУСНА ПИТАЊА - ШИРЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

СКЛАПАЊЕ БРАКА У ДИПЛОМАТСКО КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ

Брак у Амбасади Републике Србије у Риму могу склопити само држављани Републике Србије. За склапање брака неопхоно је присуство 2 сведока који поседују важећи идентификациони документ.

Потребна документа:
• Важећи пасош Р. Србије
• Уверење о држављанству (Амбасада прибавља по службеној  дужности)
• Извод из матичне књиге рођених (Амбасада прибавља по службеној дужности)
• Уверење о слободном брачном стању које не сме бити старије од шест месеци
(странка прибавља у Р. Србији или преко Амбасаде. Уколико прибавља преко Амбасаде потребна документа су:  пасош и извод из матичне књиге рођених, који Амбасада прибавља по службеној дужности)
• Важечи пасош или лична карта сведока.

NULLA OSTA за склапање брака у Р. Италији 

За склапање брака пред италијанским надлежним органом неопходна је потврда Амбасаде тзв. Nulla Osta, за чије издавање су потребна следећа документа:

• Извод из матичне књиге рођених не старији од 01. марта 2010. године (Амбасада прибавља по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама)
• Оригинал уверења да не постоје законске сметње за закључење брака, у које морају бити унета имена будућих супружника и које не сме бити старије од шест месеци. Наведено уверење може се прибавити лично или преко Амбасаде, у ком случају је потребан важећи пасош и извод из матичне књиге рођених (извод Амбасада прибавља по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама)
• Важећи пасош
• Пасош или лична карта будућег брачног друга, оригинал или фотокопија
• Име и презиме родитеља будућег брачног друга. За овај податак није потребан документ већ можете донети руком писано или нам издиктирати на лицу места

ПРИЈАВА БРАКА СКЛОПЉЕНОГ У ИНОСТРАНСТВУ ради уписа у матичне књиге Р. Србије

Држављани Републике Србије који закључе брак у Италији дужни су да без одлагања изврше пријаву чињенице склопљеног брака ради уписа у одговарајуће матичне књиге које се воде у Републици Србији (матична књига венчаних и матична књига рођених).
Пријава се подноси Конзуларном одељењу Амбасаде Републике Србије у Риму, уколико боравите на конзуларном подручју Амбасаде.
Пријава брака се по пријему прослеђује надлежној матичној служби у Републици Србији

Потребна документа:

• Формулар за пријаву брака (добија се у Амбасади)
• Оригинал извода из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу (не старији од шест месеци), који се добија у општини ("Comuna") где је брак склопљен
• Пасоши супружника (чак и ако је један од њих странац)

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА У ИНОСТРАНСТВУ ради уписа у матичне књиге Р. Србије

За пријаву рођења детета и упис у матичну књигу рођених и књигу држављана Р. Србије неопходно је присуство оба родитеља. Присуство детета је неопходно за узраст од 14 година.

Потребна документа:

• Оригинал извода из матичне књиге рођених, на међународном обрасцу, по Бечкој конвенцији, из општине ("Comuna") где је дете рођено, не старије од 6 месеци
• Извод из матичне књиге рођених за родитеље (Амбасада прибавља по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама)
• Извод из матичне књиге венчаних за родитеље (Амбасада прибавља по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће га прибавити сама)
• Важећи пасоши оба родитеља
• Попуњен образац за пријаву рођења детета (добија се у Амбасади)

ПРИЗНАЊЕ ОЧИНСТВА

Према Породичном закону, очинство може да призна мушкарац који је навршио 16. годину живота и који је способан за расуђивање,  а са признањем мора да се сагласи мајка ако је навршила 16. годину живота и ако је способна за расуђивање. Са признањем очинства мора да се сагласи дете ако је навршило 16. годину живота и ако је способно за расуђивање. Ако дете не може дати сагласност, довољна је сагласност мајке. Ако ни мајка ни дете не могу дати сагласност, сагласност са признањем очинства даје старатељ детета уз претходну сагласност органа старатељства.
Ни изјава о признању очинства, ни изјава о сагласности са признањем очинства – не може се опозвати.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПАСОШИ СПРЕМНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ONLINE ЗАКАЗИВАЊE, Consent ID
Финансијски водич за повратнике
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Путовања у Р. Србију и иностранство - визни режим
Царина
Држављанство
Статусна питања и матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Формулари